Bokträd närbild Alias Arborist

Svamparna som ofta angriper bokträd

Bokträd är en vanlig syn i Skåne och har potential att leva i uppemot 400 år, så länge de inte drabbas av svampangrepp. I den här artikeln kommer vi att sätta fokus kring tre svampar som kan orsaka allvarliga skador på just bokträd - honungsskivling, jätteticka och stubbdyna. Om dessa svampar inte upptäcks i tid kan de leda till allvarliga skador.

Honungsskivling

Honungsskivlingen är en rötsvamp som kan orsaka allvarlig skada på bokträd. Den är känd för att orsaka rot- och stambasröta, vilket kan leda till trädens död. Honungsskivlingen lever både som saprofyt som livnär sig på död ved och som parasit på levande träd. I Sverige finns flera sorter av honungsskivlingen och den kan angripa både skogsträd och träd i staden.

Symptom av honungsskivling-angrepp inkluderar:

- Svampkroppar på marken intill trädets bas på hösten.
- Gulvitt, hinnaktigt svampmycel som grenar sig fingerlikt uppåt innanför barken.
- Tillväxtminskning, gulnande eller förminskat lövverk, tidigt lövfall, och döda grenar i kronans övre del.

För att förhindra angrepp av honungsskivling är det viktigt att regelbundet inspektera och vårda träden samt se till att de har goda växtförhållanden.

Jätteticka

Jättetickan är en fruktad rötsvamp som huvudsakligen påverkar trädens rötter. I stadsmiljö trivs den speciellt vid trädens stambasar, särskilt på bok och ek. Den kan dock även förekomma på andra träd som hästkastanj, poppel, pil, ask, rönn, lind, alm, björk, platan, ädelcypress, ädelgran och robinia. Jättetickan kan ge allvarliga skador på trädens rötter och kan utgöra en säkerhetsrisk i urbana områden. Angripna träd som utgör en risk bör fällas för att undvika skador på människor eller byggnader.

Symptom av jätteticka-angrepp inkluderar:

- Delvis vissnande och glesare krona.
- Mindre bladverk.
- Risk för minskad stabilitet, vilket kan vara farligt i urbana sammanhang.

Stubbdyna

Stubbdyna är en svamp (Kretzchmaria Deusta) som orsakar mjuk vitröta. Stubbdyna kan ofta hittas på stubbar, rötter och mellan rotben och ihåligheter vid stambasen på äldre träd. Den är vanligen grå/vit i färgen och mjuk, nästan skinnlik när fruktkropparna är färska som med tiden hårdnar och blir brun till svart. När den blivit mörk och hård ser den nästan ut som bränd charcoal.

Symptom av stubbdyna-angrepp inkluderar:

- Röta i stambasen och de övre delarna av rotsystemet.
- Vissnande och missfärgade träddelar.

För att upptäcka stubbdyna är noggranna inspektioner och åtgärder för att avlägsna infekterade träd ofta nödvändiga. Det är viktigt att förstå hoten som dessa svampar utgör och vidta förebyggande åtgärder för att bevara bokträdens hälsa. Regelbunden inspektion och vård av träden, liksom tidig upptäckt av svampangrepp, är avgörande.

Åtgärder för att skydda bokträd


För att åtgärda svampangrepp på bokträd måste du först identifiera svamparten. Fällning och borttagning av drabbade träd kan vara nödvändigt vid omfattande angrepp. Vid mindre angrepp kan beskärning användas. Förebyggande åtgärder inkluderar regelbunden skötsel och inspektion, rätt beskärning, skydd mot skador, god dränering, val av friska plantor vid nyplantering och konsultation med experter om behov. Snabb åtgärd är viktig när angrepp konstateras för att bevara trädens hälsa och säkerställa deras långsiktiga överlevnad.

Om du behöver rådgivning eller hjälp med ditt träd så är du välkommen att kontakta oss på Alias Arborist.

 FAQ

Hur kan jag förebygga svampangrepp på mina bokträd?

Regelbunden skötsel och inspektion, rätt beskärning, skydd mot fysiska skador, god dränering, val av friska plantor vid nyplantering och konsultation med experter om du misstänker angrepp kan hjälpa till att minimera risken för svampsjukdomar.

Vad ska jag göra om jag misstänker att mina bokträd har drabbats av svampangrepp?

Först och främst bör du identifiera svamparten. Om angreppet är omfattande kan det vara nödvändigt att fälla och ta bort drabbade träd. Vid mindre angrepp kan beskärning användas för att ta bort infekterade delar. Att konsultera med trädvårdsexperter är alltid klokt för att få råd om bästa åtgärd för att bevara träden.

Vad är några tidiga varningssignaler på svampangrepp på bokträd?

Tidiga varningssignaler på svampangrepp på bokträd kan inkludera gulfärgade knölar på grenarna, bruna fläckar på bladen, vissnande skott och grenar samt förlust av lövverk. Det är viktigt att känna igen och agera på dessa tecken.
 

0
Feed

Lämna en kommentar

Alias Arborist
Uardavägen 57
224 71 Lund

Sociala medier

ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Alias Arborist aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av uppdrag som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Alias Arborist.

 

Integritetspolicy